Provozní řád StrongBODY FITNESS

Cvičení v prostorách StrongBODY FITNESS na ul. ČS armády 1213 je určeno všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat základní pravidla.

 1. Návštěvník StrongBODY FITNESS (dále jen SBF) je povinen řídit se provozním řádem, pokyny provozovatele: BTA diamantová technika Brno, s.r.o., Příkop 843/4, Brno 60200; IČO: 26882698 DIČ: CZ26882698, personálu a trenéra.
 2. Zakoupením (vstupu, permanentky) přes rezervační systém „Chytrá rezervace“ návštěvník stvrzuje, že byl seznámen, odsouhlasil a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas. Zakazuje se vstup do prostoru fitness bez řádně zaplaceného vstupného.
 3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou lekcí, cvičení ve SBF nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese SBF žádnou zodpovědnost.
 4. Cvičenec SBF musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší, je mu vstup do SBF povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozence, odpovědného trenéra). Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
 5. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí fitness nevhodné! Přivede-li však návštěvník SBF malé dítě s sebou, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru fitness bez dozoru.
 6. Před vstupem do šaten je každý návštěvník povinen se vyzout na místě k tomu určenému. Doporučujeme, aby se okamžitě přezul do vlastní obuvi.
 7. Za boty a jiné odložené osobní věci provozovatel nezodpovídá. Cenné věci (šperky, hodinky, peníze atd.) je povinen návštěvník uschovávat u sebe. V případě ztráty těchto věcí z prostor SBF nenese provozovatel žádnou zodpovědnost!.
 8. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory SBF.
 9. Veškeré svršky je každý povinen uložit na místo k tomu určenému, tj. do šatních poliček. Stejně tak boty se uloží ihned při vstupu na místo k tomu určenému.
 10. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a vždy pevnou, čistou, sportovní obuv! V případě, že tak neučiní, může být obsluhou z prostor SBF vykázán. Každý cvičenec musí mít ručník. V případě, že ho nemá, může si ručník zapůjčit u obsluhy, trenéra. Z hygienických důvodů doporučujeme při cvičení na podložce mít ručník pod sebou!!!
 11. V případě, že cvičenec úmyslně poškodí majetek SBF, je povinen způsobenou škodu uhradit!
 12. Použité nářadí a náčiní je každý cvičenec povinen vyčistit a uklidit zpět na místo k tomu určenému.
 13. V případě nevhodného chování v prostorách SBF nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového jedince z prostor vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu.
 14. Do sálu si cvičenec může vzít nápoj v nerozbitné nádobě. Z kuchyňky je možné si zapůjčit plastové sklenice. Použité nádobí je povinen odevzdat umyté a čisté zpět na místo k tomu určenému!
 15. Po ukončení cvičení si návštěvník SBF zkontroluje, zda v prostoru nic nezapomněl (za věci zapomenuté ve fitness nenese vedení žádnou odpovědnost!)
 16. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit personálu SBF a to okamžitě.
 17. V případě krádeže bezprostředně ohlaste obsluze poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
 18. V prostorách SBF platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek.
 19. Do všech prostor fitness studia je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní prostory opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
 20. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 21. Zakazuje se pod pokutou až 50.000 Kč filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů prostor SBF bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a to všem platícím i neplatícím osobám bez výjimky.
 22. Nerušit ostatní při tréninku hlasitými projevy, používáním mobilních telefonů, být slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům fitness studia.
 23. Doporučujeme klientům, aby si každou sálovou lekci předem rezervovali. Pokud tak neučiní, může se stát, že lekce bude již plně obsazená, a nebude ji moci absolvovat.
 24. Pro registrované klienty s platnou permanentkou je zde možnost využití on-line rezervačního systému na lekce. V případě, že se klient z jakýchkoliv důvodů nemůže na rezervovanou lekci dostavit, je povinen si tuto lekci sám a včas odhlásit z rezervačního systému. Neodhlášenou hodinu je klient povinen uhradit v plné výši, i když lekci neabsolvoval nebo mu bude odečtena z příslušné permanentky.
 25. Prostory StrongBODY FITNESS je třeba opustit do 20 minut po skončení lekce, nejpozději ve 21:00 (víkendy 20:00).

Děkujeme za dodržování pravidel. Naším cílem je vytvořit bezpečné a příjemné místo pro Vás i nás.

Provozní řád je platný od 1. 1. 2017

Otevírací doba dle rozpisu lekcí.
Kontaktní osoba: Karla Mannerová
Kontaktní tel.: 734 840 287