Něco málo o mně ...

Jsem certifikovaná instruktorka fitness; lektorka Školy pánevního dna, metody 3×3, trenérka „Pánevní dno v pohybu“.Vedu individuální a skupinové lekce. Věnuji se cvičení s vlastní vahou těla.Mým cílem je komplexní zlepšení. Vědomě tělo formovat, zpevnit a posílit HSS/CORE.Mám radost, když vidím, jak se u klientů zvyšuje síla, zlepšuje kondice a provedení jednotlivých cviků.

Karla Mannerová

Profesionální trenérka

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a RADY (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 101/2000 Sb., (dále jen „ZOOÚ“) o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V tomto dokumentu shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s naší činností – prodej, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, designérská činnost, vzdělávání pro zlepšení kvality života, poskytnete. 

Poučení je součástí směrnic o ochraně osobních údajů, které jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti. Pojednávají o účelu osobních údajů a přesně stanovují způsoby, jak mají být osobní údaje našich zákazníků a zaměstnanců chráněné.

Správce:

společnost BTA diamantová technika Brno, s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Brno 602 00, 

IČO: 26882698, zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43230, provozuje webovou stránku www.btabrno.cz, www.karlamannerova.cz a provozuje StrongBODY FITNESS ve Slavkově u Brna

 

Kontaktní údaje Správce:

Správce: BTA diamantová technika Brno, s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Brno 602 00

Provozovna: BTA diamantová technika Brno, s.r.o., ČS armády 1213, Slavkov u Brna 684 01

Kontaktní osoba: Vladimír Manner

E-mail: info@btabrno.cz

Tel.č.: + 420 603 153 280

 

StrongBODY Fitness

Správce: BTA diamantová technika Brno, s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Brno 602 00

Provozovna: BTA diamantová technika Brno, s.r.o., ČS armády 1213, Slavkov u Brna 684 01

Kontaktní osoba: Karla Mannerová

E-mail: karla.mannerova@seznam.cz

Tel.č.: + 420 734 840 287

O právu na informace

Vaše osobní údaje zpracováváme jako Správce tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat, budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů (GDPR).

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

1. Osobní údaje budou zpracovány na základě svobodného souhlasu a to pro naplnění těchto účelů:

• poskytování služeb – vaše osobní údaje v rozsahu (jméno, příjmení, telefon, emailová adresa, datum narození)

Tato data nezbytně potřebujeme k plnění služeb (např. evidence v databázi kontaktů Správce, evidence v rezervačním systému, organizace seminářů, individuální konzultace, zaslání online produktu aj.).

• vedení účetnictví – vaše osobní údaje (fakturační údaje: jméno / název společnosti, adresa, IČ, DIČ)

Tyto údaje jsou pro nás potřebné, vyplývající ze zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

• Marketing – vaše osobní údaje (e-mail, jméno, příjmení, pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte – využíváme za účelem přímého marketingu zasílání obchodních nabídek, zasílání obchodních sdělení, informací o akcích, inspirace, články či nabízení produktů a zasílání informací o poskytování služeb a konzultací v souvislosti s činností, kterou Správce poskytuje

Jste-li zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám nabídky jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas kdykoli okamžitě odvolat zprávou, emailem. Neposílat.

2. Podobizny, obrazové a zvukové záznamy poskytnuté zákazníkem nebo pořízené Správcem na akcích pořádaných Správcem pro účely:

• zveřejnění fotografií v tištěné prezentaci, propagační materiály Správce (např.: leták)

Jen na základě vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

3. Pokročilý marketing na základě souhlasu

• pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít emailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu

Ten lze samozřejmě kdykoli okamžitě odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

4. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje) pro účely:

• k posouzení při vykonávání nabízené služby (trenér, lektor), z hlediska kontraindikací a správného cvičení a nejsou určeny k dalšímu zpracovávání, jedná se o údaje o zdravotním stavu (po stránce fyzické i psychické, intimity, sexuality, partnerství), léky, úrazy, operace, zdravotní omezení

V případě sdělení citlivých údajů telefonicky nebo osobně údaje nijak nenahrávám ani nezaznamenávám. Citlivé údaje mně předané e-mailem či jinak písemně (dotaz na řešení problému), vyhrazuji si právo tyto emaily ponechat ve své emailové schránce nebo archivu pošty. Pokud požádáte o vymazání nebo likvidaci, budou vymazány. Přesto se mohou vyskytovat v emailových složkách „Koš“ a podobně. Citlivé údaje doporučuji sdělovat osobně.

5. Rodné číslo na dokumentech souvisejících s identifikací klienta

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo není v konkrétních případech uvedeno jinak.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@btabrno.cz nebo karla.mannerova@seznam.cz

Za podmínek uvedených v čl.15 až 22 GDPR a ZOOÚ máte právo:

• vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce

• požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem

• požádat od Správce informaci, jaké osobní údaje zpracovává

• požádat o kopii těchto osobních údajů

• požádat o aktualizaci nebo opravu nepřesných osobních údajů

• právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se Subjektu údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů

• požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem Vámi požadované údaje doložíme ve lhůtě 30dní.

Vámi uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou nám poskytovány dobrovolně. V případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámíte.

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez vašeho souhlasu, a to jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.

Předávání dat mimo Evropskou unii

• veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci. Využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří data ochrání a na dané zpracování se specializují.

Jedná se o poskytovatele níže uvedených platforem:

– Rezervační systém pro cvičení

– Účetní firma

– platformy Facebook, Instagram, Google, Seznam

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Zasílání obchodních sdělení, nabídek, zasílání informací o poskytování služeb a konzultací v souvislosti s činností, kterou poskytujeme, vám zasíláme, jste-li náš klient nebo naše klientka na základě vašeho oprávněného zájmu.

Pokud klientem nebo klientkou ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů kdykoliv odvolat jednoduchou odpovědí – Neposílat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

• Prostory provozovny jsou vyhrazené poskytovateli.

• Prostory mají vyhrazený uzamykatelný vstup do budovy, uzamykatelné dveře oddělující prostor vstupní chodby od provozovny. Tento prostor není sdílený s dalšími subjekty, které mají taktéž implementováno GDPR.

• Prostory provozovny jsou proti neoprávněnému vniknutí dále zajištěny elektronickým zabezpečovacím systémem s prostorovými čidly.

• Záznamy klientů, smlouvy a dohody jsou uloženy v uzamykatelné skříni, které jsou mimo pracovní dobu trvale uzamčeny. V provozovně mimo pracovní dobu nejsou přístupné nezajištěné tiskopisy s daty.

• Zákazníci a klienti při návštěvě provozovny nepřichází do styku s údaji jiných klientů.

• Počítačový systém – zabezpečený přístup do počítače, je chráněn heslem a dalším heslem je chráněn přistup do programu Outlook a dalších e-mailových stránek ( zabezpečeno uživatelským jménem a heslem),pravidelná aktualizace softwaru

• Telefon – zabezpečený přístup do telefonů, jsou chráněny heslem

Osoby ve vztahu k GDPR – zaměstnanci a spolupracovníci

Vladimír Manner – ředitel, jednatel

Karla Mannerová – asistentka, trenér, lektor, interiérový návrhář

Petr Vagera – administrátor počítačového systému v provozovně – IT podpora

Mlčenlivost

Zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Osobní údaje nebudou vydány žádné jiné třetí straně.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na www.btabrno.cz

Toto znění je účinné od 24. května 2018 

Kde mě najdete?

Československé armády 1213
Slavkov u Brna 68401
Česká republika