VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“), které jsou platné pro poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), přes chytrý formulář, a to online kurzů, webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem, k němuž dochází přes webové rozhraní www.karlamannerova.cz, upravují práva a povinnosti prodávajícího, tj. Poskytovatele a Uživatele

——————————————————————————————————————–

Ve VOP jsou všechny důležité informace. Je mi známo, že je jich poměrně hodně, proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I.            Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

II.           Důležité pojmy (definice)

III.          Informace na webu

IV.          Objednávka a uzavření kupní smlouva

V.           Cena produktů a platba

VI.          Zpřístupnění digitálního obsahu produktů

VII.         Poskytování digitálního obsahu, funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení

VIII.        Odstoupení od kupní smlouvy

IX.          Reklamace

X.           Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

XI.          Závěrečná ustanovení

————————————————————————————————————————————

II. Důležité pojmy (definice)

1. POSKYTOVATEL (dále též jen jako „Prodávající“)

Prodávajícím je: Karla Mannerová, Želetice 7, Želetice 696 37 (neplátce DPH)

IČO: 68096861

Provozuje webovou stránku: www.karlamannerova.cz  

E-mail: karla.mannerova@seznam.cz

Tel.č.:+ 420 603 153 280

Adresa pro doručování: V Luhu 157, 252 06 Měchenice

2. UŽIVATEL (dále též jen jako „Kupující“)

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.karlamannerova.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, kterou koupí kurz, webinář, e-book nebo jiný produkt s digitálním obsahem.

Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo Spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jako Prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud do objednávky uvedete své IČO, budu se mít za to, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako Spotřebitel.

4. SMLOUVA

Tato kupní smlouva (dále jen „Smlouva“) stanovuje podmínky, za kterých Prodávající poskytuje digitální obsah (dále jen „Obsah“) svým Uživatelům prostřednictvím svých webových stránek nebo jiných digitálních platforem. Pro platnost této Smlouvy je nezbytné, aby Uživatel přijal všechny ustanovení a podmínky uvedené v této Smlouvě.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Jedná se o kupní smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena takovým způsobem, při kterém se Prodávající a Kupující nemusí osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky vytvořené přímo na internetových stránkách www.karlamannerova.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo další možnost je přes emailovou komunikaci, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků.

Náklady spojené s využitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami. Vytvořením objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

III.  INFORMACE NA WEBU

1. Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl digitální obsah Produktu skutečně zpřístupněn. Jako Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.   

2. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

VI. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Kupující objednává kurz přes webové rozhraní, tj. skrze řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář (Objednávka), zde jako Kupující vyplníte základní informace o objednávaném kurzu (vyberete si dané položky ve formuláři a případně uvedete počet ks), údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ), zvolíte způsob úhrady.

2. Objednávkový formulář představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy, obsahuje i cenu za Produkt. Po předchozí domluvě lze kurz objednat i mailem, mimo objednávkový systém.

3. Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a měnit vyplněné údaje do objednávkového formuláře a případně opravit chyby. Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „Objednávám s povinností platby“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se zdarma“) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy. 

4. Přijetí objednávky Vám potvrdím emailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v Objednávce. Obsahem tohoto mailu, který potvrzuje obdržení Vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden i Váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

5. Produkt: online kurz, program, webinář, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes webové rozhraní www.karlamannerova.cz. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje a odpověď´na dotaz apod.).

V. CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY

1. U jednotlivých kurzů nebo Vámi vybraného Produktu je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Platí se v korunách českých. Ceny Produktů mohu měnit s tím, že pro Vás jako Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na webu Vám může být navýšena pouze v případě splátkového prodeje, podmínky jsou uvedeny níže. 

2. Vzhledem k charakteru Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou.

3. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u Produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

4. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám kurz dodat až v okamžiku, kdy bude Produkt zaplacen kompletně dle sjednané kupní ceny. Do tohoto okamžiku je Produkt v mém vlastnictví.

5. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

6. Způsob platby -bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet

7. V případě platební metody uvedené jako bankovní převod na účet, obdržíte pokyny k platbě v mailu po přijetí Objednávky.

8. V případě plateb online kartou nebo rychlým online převodem je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy

9. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých

10. Platnost kupní ceny – v případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 10 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je odpovídající částka připsána na můj bankovní účet. Konečná faktura (daňový doklad) vystavím k datu připsání částky na můj bankovní účet.

11. Prodej na splátky – pokud je tato možnost na Webu u konkrétního Produktu umožněna, můžete zvolit platbu Ceny formou splátek. Cena je pak navýšena oproti situaci, kdy je kupní cena hrazena jednorázově. Celkovou konečnou Cenu pak uvidíte v souhrnu Vaší objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou zavazujete zaplatit všechny splátky.

12. Konkrétní částky a doba splatnosti je uvedena na webovém rozhraní u popisu kurzu a rovněž v prodejním (objednávkovém) formuláři. Kurz je dodán po uhrazení první splátky. V případě, že by některá z dalších splátek nebyla uhrazena ani do 7 dnů po její splatnosti, jsem oprávněna po předchozím upozornění odeslaném na vámi uvedenou elektronickou adresu, znepřístupnit vám další přístup ke kurzu až do okamžiku, kdy bude dlužná splátka uhrazena.

VI. ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

1. Digitální obsah online kurzu Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k Vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.

2. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

3. Digitální obsah e-booku Vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

4. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.

5. Čas zpřístupnění digitálního obsahu – na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den. 

6. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na můj bankovní účet. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým online převodem Vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.

7. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

8. Délka přístupnosti digitálního obsahu – na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.

9. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu máte přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden. 

10. Aktualizace digitálního obsahu – digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.

11. Budu Vám však poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to můžete rozumně očekávat. V takovém případě Vás upozorním, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji můžete provést a že v případě jejího neprovedení nemáte práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže v Objednávce vezmete na vědomí a výslovně odsouhlasíte, že po zpřístupnění digitálního obsahu Vám nebudu poskytovat jeho aktualizace. 

VII. POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU, FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

1. Poskytovatel poskytne Uživateli přístup k digitálnímu obsahu v souladu s objednávkou Kupujícího. Objednávka může obsahovat specifikaci typu obsahu, doby platnosti, množství a ceny.

2. Kupující je povinen platit za poskytovaný digitální obsah podle platných ceníků Poskytovatele a dalších smluvních dohod nebo poskytnout mi své osobní údaje. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji Vaše Objednávka, mé potvrzení/ přijetí Objednávky a tyto VOP. Je uzavírána v českém jazyce. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání vám ji zašlu.

3. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).

4. Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti Vy jako Uživatel.

 Ochrana autorských práv

1. Veškerý digitální obsah poskytovaný Poskytovatelem je chráněn autorskými právy a dalšími právy duševního vlastnictví. Zákazník je oprávněn využívat digitální obsah pouze v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě.

2. Zákazník se zavazuje, že nebude digitální obsah kopírovat, distribuovat, prodávat, šířit nebo jinak zneužívat bez písemného souhlasu Poskytovatele.

3. Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.

Omezení odpovědnosti

1. Poskytovatel nezaručuje nepřetržitou dostupnost digitálního obsahu a nemůže být zodpovědný za případné technické problémy nebo výpadky, které by mohly ovlivnit dostupnost obsahu.

2. Poskytovatel nemá odpovědnost za škody vzniklé Zákazníkovi v důsledku neoprávněného užívání digitálního obsahu nebo porušení autorských práv třetími stranami.

3. Jako Uživatel berete na vědomí, že digitální obsah Produktů užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Digitální obsah Produktů nenahrazuje zdravotní péči. 

Změny v podmínkách

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky poskytování digitálního obsahu. Změny budou Zákazníkovi sděleny prostřednictvím webových stránek nebo jiných vhodných kanálů.

2. Zákazník má právo na zrušení smlouvy, pokud nesouhlasí s novými podmínkami, a to do 14 dnů od obdržení oznámení o změně.

VIII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud (objednáváte-li úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.

2. V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu).  

3. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu zpřístupněn, nevzniknou Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy. 

4. Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy jsem oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení Vašich povinností vznikla.

5. Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.

 6. Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.

7. Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

 IX. REKLAMACE

1. Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.

 2. Pokud Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím, nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.

3. V případě, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.

4. Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Dále Vám práva z vadného plnění nenáleží v případě neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního obsahu“). Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.

5. Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).

X. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese karla.mannerova@seznam.cz

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.).

 3. Případný spor mezi mnou jako Poskytovatel a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

 XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva představuje kompletní dohodu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ohledně poskytování digitálního obsahu a nahrazuje všechny předchozí dohody, písemné nebo ústní, týkající se této problematiky.

2. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

3. Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4. Jako Poskytovatel uvádím, že nejsme vázána žádnými kodexy chování související s odvětvím mého podnikání.

5. Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

 7. Tyto VOP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.

8. Tyto VOP jsou účinné od 1. srpna 2023.

————————————————————————————————————————-

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát(*):

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy (*):

Datum uzavření Smlouvy(*): 
Jméno a příjmení(*): 
Adresa(*): 
E-mailová adresa(*): 
Specifikace produktu, kterého se Smlouva týká(*): 
Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu(*): 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*):

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

(*)Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte