SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ÚVOD

Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „Pravidla„) stanovují pravidla zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy,

Dle nařízení Evropského parlamentu a RADY (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 101/2000 Sb., (dále jen „ZOOÚ“) o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V tomto dokumentu shrnujeme důležité informace o GDPR, které nám v souvislosti s naší činností – prodej, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, designérská činnost, vzdělávání pro zlepšení kvality života, poskytnete.

Poučení je součástí směrnic o ochraně osobních údajů, které jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti. Pojednávají o účelu osobních údajů a přesně stanovují způsoby, jak mají být osobní údaje

našich zákazníků a zaměstnanců chráněné.

Shrnutí v běžném jazyce poskytujeme pouze pro usnadnění čtení a není právně závazné. Abyste si udělali úplnou představu o právech a povinnostech, přečtěte si prosím úplné znění těchto Pravidel. Vyplněním webového formuláře potvrzujete, že jste srozuměni s těmito Pravidly, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním a že je v celém rozsahu akceptujete.

2. DŮVOD, ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce:

Karla Mannerová, Želetice 7, Želetice 696 37 (neplátce DPH)

IČO: 68096861, provozuje webovou stránku www.karlamannerova.cz , e-mail: karla.mannerova@seznam.cz

Tel.č.:+ 420 603 153 280

 • Jakékoli dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů směřujte na kontaktní údaje správce
 • Vaše osobní údaje zpracováváme jako Správce tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat, budeme zpracovávat Vaše identifikační , osobní a kontaktní údaje  tj. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a pokud je to nezbytné, tak= IČO, DIČ, adresa sádla nebo místa podnikání a to jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které zprávce získal na základě toho, že jste vyplnili objednávku nebo jiný příslušný formulář.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

 • Osobní údaje budou zpracovány na základě svobodného souhlasu v tomto rozsahu:
 • poskytování služeb – vaše osobní údaje v rozsahu (jméno, příjmení, telefon, emailová adresa, datum narození)

Tato data nezbytně potřebujeme k plnění služeb (např. evidence v databázi kontaktů Správce, evidence v rezervačním systému, organizace seminářů, individuální konzultace, zaslání online produktu aj.).

 • plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl.6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • vedení účetnictví – Vaše osobní údaje (fakturační údaje: jméno / název společnosti, adresa, IČ, DIČ)

Tyto údaje jsou pro nás potřebné, vyplývající ze zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • marketing – Vaše osobní údaje (e-mail, jméno, příjmení, pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte – využíváme za účelem přímého marketingu zasílání obchodních nabídek, zasílání obchodních sdělení, informací o akcích, inspirace, články či nabízení produktů a zasílání informací o poskytování služeb a konzultací v souvislosti s činností, kterou Správce poskytuje

Jste-li zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám nabídky jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas kdykoli okamžitě odvolat emailem. Zprávou – Neposílat.

 • Účel zpracování GDPR – vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit
 • Podobizny, obrazové a zvukové záznamy poskytnuté zákazníkem nebo pořízené Správcem na akcích pořádaných Správcem pro účely:
 • zveřejnění fotografií v tištěné prezentaci, propagační materiály Správce (např.: leták)

Jen na základě vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 • Pokročilý marketing na základě souhlasu
 • pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít emailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu

Ten lze samozřejmě kdykoli okamžitě odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

 1. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje) pro účely:
 2. k posouzení při vykonávání nabízené služby (trenér, lektor), z hlediska kontraindikací a správného cvičení a nejsou určeny k dalšímu zpracovávání, jedná se o údaje o zdravotním stavu (po stránce fyzické i psychické, intimity, sexuality, partnerství), léky, úrazy, operace, zdravotní omezení

V případě sdělení citlivých údajů telefonicky nebo osobně údaje nijak nenahrávám ani nezaznamenávám. Citlivé údaje mně předané e-mailem či jinak písemně (dotaz na řešení problému), vyhrazuji si právo tyto emaily ponechat ve své emailové schránce nebo archivu pošty. Pokud požádáte o vymazání nebo likvidaci, budou vymazány. Přesto se mohou vyskytovat v emailových složkách „Koš“ a podobně. Citlivé údaje doporučuji sdělovat osobně.

 1. Rodné číslo, osobní údaje  na dokumentech, souvisejících s identifikací klienta

Od okamžiku, kdy nám vyplníte a pošlete poptávkový, objednávkový nebo jiný webový formulář, zpracováváme vaše osobní údaje. Zpracováváme pouze údaje, které jste nám sdělili. Vaše údaje použijeme pouze pro vyřízení poptávky, plnění smlouvy, plnění zákonných povinností jako např. vystavování faktur a pro posílání newsletter.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo není v  konkrétních případech uvedeno jinak.

3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:  karla.mannerova@seznam.cz

Za podmínek uvedených v čl.15 až 22 GDPR a ZOOÚ máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce
  • požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem
  • požádat od Správce informaci, jaké osobní údaje zpracovává
  • požádat o kopii těchto osobních údajů
  • požádat o aktualizaci nebo opravu nepřesných osobních údajů
  • právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se Subjektu údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů
  • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem Vámi požadované údaje doložíme ve lhůtě 30dní.

Vámi uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou nám poskytovány dobrovolně. V případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámíte.

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez vašeho souhlasu, a to jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.

4. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

1. K vašim osobním údajům mají přístup osoby a poskatovatele platforem:

 • podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující e-mailingové služby a další služby v souvislosti s provozováním webu, IT podpora
 • zajišťující účetní, daňové a právní služby
 • zajišťující marketingové služby
 • platformy Facebook, Instagram, Google, Seznam

Využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří data ochrání a na dané zpracování se specializují.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

2. Předávání dat mimo Evropskou unii

 • Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb.
 •  

Tzn. Při poskytování služeb používáme určité subdodavatele, kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům, které jste námi poskytli. Tyto firmy se zavázaly dodržovat mlčenlivost o vašich datech a zabezpečit vše, aby nedošlo k úniku či zneužití osobních údajů.

5. ODHLÁŠENÍ ZE ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ A OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Zasílání obchodních sdělení, nabídek, zasílání informací o poskytování služeb a konzultací v souvislosti s činností, kterou poskytujeme, vám zasíláme, jste-li náš klient nebo naše klientka na základě vašeho oprávněného zájmu.

Pokud klientem nebo klientkou ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů kdykoliv odvolat jednoduchou odpovědí – Neposílat.

6. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti osobních údajů, vyplývající z právních předpisů
 • záznamy klientů, smlouvy a dohody jsou uloženy v uzamykatelné skříni, které jsou mimo pracovní dobu trvale uzamčeny.
 • počítačový systém – zabezpečený přístup do počítače, je chráněn heslem a dalším heslem je chráněn přistup do programu Outlook a dalších e-mailových stránek ( zabezpečeno uživatelským jménem a heslem),pravidelná aktualizace softwaru
 • telefon – zabezpečený přístup do telefonů, jsou chráněny heslem

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vyplněním a odesláním objednávkového webového formuláře nebo jiného příslušného formuláře a zaškrtnutím políčka souhlasím s Pravidly potvrzujete, že jste seznámen/a s pravidly ochrany osobních údajů, že s nimi souhlasíte a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tato Pravidla měnit. Novou verzi Pravidel zveřejní správce na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

OSOBY VE VZTAHU K GDPR

Karla Mannerová – asistentka, trenér, lektor, interiérový návrhář

MLČENLIVOST

Správce a subdodavatelé, kteří bude zpracovávat osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Osobní údaje nebudou vydány žádné jiné třetí straně.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na www.karlamannerova.cz

Toto znění je účinné od 1.1.2023