Zpracování osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a RADY (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 101/2000 Sb., (dále jen „ZOOÚ“) o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V tomto dokumentu shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s naší činností – prodej, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, designérská činnost, vzdělávání pro zlepšení kvality života, poskytnete. 

Poučení je součástí směrnic o ochraně osobních údajů, které jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti. Pojednávají o účelu osobních údajů a přesně stanovují způsoby, jak mají být osobní údaje našich zákazníků a zaměstnanců chráněné.

Správce:

společnost BTA diamantová technika Brno, s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Brno 602 00, 

IČO: 26882698, zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43230, provozuje webovou stránku www.btabrno.czwww.karlamannerova.cz a provozuje StrongBODY FITNESS ve Slavkově u Brna

Kontaktní údaje Správce:

Správce: BTA diamantová technika Brno, s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Brno 602 00

Provozovna: BTA diamantová technika Brno, s.r.o., ČS armády 1213, Slavkov u Brna 684 01

Kontaktní osoba: Vladimír Manner

E-mail: info@btabrno.cz

Tel.č.: + 420 603 153 280

StrongBODY Fitness

Správce: BTA diamantová technika Brno, s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Brno 602 00

Provozovna: BTA diamantová technika Brno, s.r.o., ČS armády 1213, Slavkov u Brna 684 01

Kontaktní osoba: Karla Mannerová

E-mail: karla.mannerova@seznam.cz

Tel.č.: + 420 734 840 287

O právu na informace

Vaše osobní údaje zpracováváme jako Správce tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat, budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů (GDPR).

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

1. Osobní údaje budou zpracovány na základě svobodného souhlasu a to pro naplnění těchto účelů:

• poskytování služeb – vaše osobní údaje v rozsahu (jméno, příjmení, telefon, emailová adresa, datum narození)

Tato data nezbytně potřebujeme k plnění služeb (např. evidence v databázi kontaktů Správce, evidence v rezervačním systému, organizace seminářů, individuální konzultace, zaslání online produktu aj.).

• vedení účetnictví – vaše osobní údaje (fakturační údaje: jméno / název společnosti, adresa, IČ, DIČ)

Tyto údaje jsou pro nás potřebné, vyplývající ze zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

• Marketing – vaše osobní údaje (e-mail, jméno, příjmení, pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte – využíváme za účelem přímého marketingu zasílání obchodních nabídek, zasílání obchodních sdělení, informací o akcích, inspirace, články či nabízení produktů a zasílání informací o poskytování služeb a konzultací v souvislosti s činností, kterou Správce poskytuje

Jste-li zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám nabídky jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas kdykoli okamžitě odvolat zprávou, emailem. Neposílat.

2. Podobizny, obrazové a zvukové záznamy poskytnuté zákazníkem nebo pořízené Správcem na akcích pořádaných Správcem pro účely:

• zveřejnění fotografií v tištěné prezentaci, propagační materiály Správce (např.: leták)

Jen na základě vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

3. Pokročilý marketing na základě souhlasu

• pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít emailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu

Ten lze samozřejmě kdykoli okamžitě odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

4. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje) pro účely:

• k posouzení při vykonávání nabízené služby (trenér, lektor), z hlediska kontraindikací a správného cvičení a nejsou určeny k dalšímu zpracovávání, jedná se o údaje o zdravotním stavu (po stránce fyzické i psychické, intimity, sexuality, partnerství), léky, úrazy, operace, zdravotní omezení

V případě sdělení citlivých údajů telefonicky nebo osobně údaje nijak nenahrávám ani nezaznamenávám. Citlivé údaje mně předané e-mailem či jinak písemně (dotaz na řešení problému), vyhrazuji si právo tyto emaily ponechat ve své emailové schránce nebo archivu pošty. Pokud požádáte o vymazání nebo likvidaci, budou vymazány. Přesto se mohou vyskytovat v emailových složkách „Koš“ a podobně. Citlivé údaje doporučuji sdělovat osobně.

5. Rodné číslo na dokumentech souvisejících s identifikací klienta

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo není v konkrétních případech uvedeno jinak.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@btabrno.cz nebo karla.mannerova@seznam.cz

Za podmínek uvedených v čl.15 až 22 GDPR a ZOOÚ máte právo:

• vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce

• požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem

• požádat od Správce informaci, jaké osobní údaje zpracovává

• požádat o kopii těchto osobních údajů

• požádat o aktualizaci nebo opravu nepřesných osobních údajů

• právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se Subjektu údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů

• požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem Vámi požadované údaje doložíme ve lhůtě 30dní.

Vámi uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou nám poskytovány dobrovolně. V případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámíte.

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez vašeho souhlasu, a to jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.

Předávání dat mimo Evropskou unii

• veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci. Využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří data ochrání a na dané zpracování se specializují.

Jedná se o poskytovatele níže uvedených platforem:

– Rezervační systém pro cvičení

– Účetní firma

– platformy Facebook, Instagram, Google, Seznam

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Zasílání obchodních sdělení, nabídek, zasílání informací o poskytování služeb a konzultací v souvislosti s činností, kterou poskytujeme, vám zasíláme, jste-li náš klient nebo naše klientka na základě vašeho oprávněného zájmu.

Pokud klientem nebo klientkou ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů kdykoliv odvolat jednoduchou odpovědí – Neposílat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

• Prostory provozovny jsou vyhrazené poskytovateli.

• Prostory mají vyhrazený uzamykatelný vstup do budovy, uzamykatelné dveře oddělující prostor vstupní chodby od provozovny. Tento prostor není sdílený s dalšími subjekty, které mají taktéž implementováno GDPR.

• Prostory provozovny jsou proti neoprávněnému vniknutí dále zajištěny elektronickým zabezpečovacím systémem s prostorovými čidly.

• Záznamy klientů, smlouvy a dohody jsou uloženy v uzamykatelné skříni, které jsou mimo pracovní dobu trvale uzamčeny. V provozovně mimo pracovní dobu nejsou přístupné nezajištěné tiskopisy s daty.

• Zákazníci a klienti při návštěvě provozovny nepřichází do styku s údaji jiných klientů.

• Počítačový systém – zabezpečený přístup do počítače, je chráněn heslem a dalším heslem je chráněn přistup do programu Outlook a dalších e-mailových stránek ( zabezpečeno uživatelským jménem a heslem),pravidelná aktualizace softwaru

• Telefon – zabezpečený přístup do telefonů, jsou chráněny heslem

Osoby ve vztahu k GDPR – zaměstnanci a spolupracovníci

Vladimír Manner – ředitel, jednatel

Karla Mannerová – asistentka, trenér, lektor, interiérový návrhář

Petr Vagera – administrátor počítačového systému v provozovně – IT podpora

Mlčenlivost

Zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Osobní údaje nebudou vydány žádné jiné třetí straně.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na www.btabrno.cz

Toto znění je účinné od 24. května 2018